ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਲੜਕੀ (ਲੜਕੇ ਨੂੰ), ””ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?”” ਲੜਕਾ, ””ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ।””