ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਬਦਲੋ…

0
519

ਟੀਚਰ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ),””ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੜਕ ”ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਬਦਲੋ।”” ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ””ਓਏ, ਪਟਾਕਾ।””